Protocol toelaten van nieuwe bewoner

Protocol toelaten van nieuwe bewoner

Wooninitiatief “Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo” is op 19 maart 2010 opgericht met als doel het opzetten van een woonvorm voor 13 personen, in de leeftijds categorie tussen de 18 en 30 jaar, waarbij individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid, maatschappelijke integratie en participatie voorop staan. Doordat deze groep een lichte verstandelijke beperking heeft, kan er met ondersteuning van een aantal uren per dag, zelfstandig gewoond worden. Er is 24 - uurs bereikbaarheid van de zorg.

Het bewonersprofiel
Als toelatingscriteria gelden allereerst de volgende drie eisen:

De geïnteresseerde:
·    heeft een licht verstandelijke beperking (grondslag VG) en is tenminste 20 jaar
·    bij hem/haar is geen sprake van gedragsproblematiek
·    beschikt over een CIZ zorgindicatie, of kan deze indicatie krijgen

Bovendien wordt verwacht, dat hij/zij:
·    zich sociaal gedraagt naar de mede - en buurtbewoners
·    redelijk zelfredzaam is en beschikt over een dito zelfregulerend vermogen
·    ongeveer dezelfde zorgzwaarte behoeft als de overige bewoners
·    overdag werk of een dagbesteding heeft
·    de “Visie op Wonen en Zorg” en het Huishoudelijk Reglement onderschrijft

Van de ouders wordt verwacht dat zij:
·    actief willen meedenken en meewerken in de stichting over een periode van jaren
·    de “Visie op Wonen en Zorg” en het Huishoudelijk Reglement onderschrijven

Verder stappen/mogelijke volgorde
1.    Bij interesse zijn wij graag bereid om alle gewenste informatie te verstrekken.
2.    Wij streven ernaar om de profielschets zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de groep aspirant bewoners. Hiertoe willen we graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met u als ouders en natuurlijk met uw zoon/dochter
3.    Het bestuur van de stichting wordt vervolgens geïnformeerd over uw aanmelding en over de inhoud van het gesprek.
4.    Indien wederzijdse interesse blijft bestaan ligt een nadere kennismaking met alle bewoners en ouders voor de hand. De activiteiten die regelmatig worden georganiseerd lenen zich daartoe uitstekend en zijn tevens erg plezierig om aan deel te nemen.
5.    Gedurende een langere periode kan daarna worden deelgenomen aan verschillende activiteiten waarin we elkaar beter leren kennen. Zoals reeds aangegeven hechten we zeer aan een bewonersgroep die goed bij elkaar past en waarbij het “klikt” tussen de deelnemers. Wij denken dat dit voor alle betrokkenen van ons wooninitiatief van cruciale betekenis is om het project uiteindelijk te doen slagen.
6.    Mogelijk kan in een later stadium nog verder worden onderzocht of er geen bezwaren kunnen ontstaan voor toetreding tot de bewonersgroep.
7.    Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer men zich voor definitieve toetreding tot de bewonersgroep, zou conformeren aan ons initiatief. Wij hebben hiervoor een intentieverklaring opgesteld die hiertoe kan worden ondertekend.

Gezellig!   Gezellig!